กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)เป็นหัวใจ
ของกลยุทธการบริหารของกลุ่มบริษัทเรา

อุทิศตนเพื่อสังคม และสร้างสรรค์คุณค่าผ่านกิจกรรมทางธุรกิจเป็นหัวใจของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทเซกิซุย เคมิคอล หรืออีกนัยหนึ่ง การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เป็นส่วนสำคัญในการบรรลุทั้งวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท และ"หลักการ 3S" เรายังคงเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการบริษัท โดยยึดถือกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นส่วนหลักของกลยุทธการบริหารของเรา ด้วยความเข้าใจเช่นนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหาร ESG และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และวิวัฒนาการไปสู่การบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยื่น และนวัตกรรมในธุรกิจของเรา

กลุ่มบริษัทเซกิซุย เคมิคอลอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการดำเนินธุรกิจ

จากคำแถลงการณ์วิสัยทัศน์ของกลุ่ม กลุ่มบริษัทเซกิซุยเคมิคอลประกาศว่าจะอุทิศตนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจหลังของบริษัทเพื่อ "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก" และ "ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก" ซึ่งเป็นปนิธานที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในปีดำเนินการที่ 2019 กลุ่มบริษัทได้นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวของกลุ่มสำหรับปี 2030

พร้อมไปกับการปฏิวัติและสร้างสรรค์โดยยึดการบริหารESG เป็นหลัก กลุ่มบริษัทเซกิซุย เคมิคอลตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 2 พันล้านเยน และอัตราส่วนรายได้จากการบริหารในปี2030เพิ่มขึ้น 10% หรือมากกว่า เพื่อโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้าง "ความอุ่นใจที่ส่งต่อไปถึงอนาคต" ผ่านการตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจาก4 กลุ่มธรุกิจ กลุ่มที่พักอาศัย(บ้าน) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มนวัตกรรมยานยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์/ยานยนต์) และ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สุขภาพและการแพทย์) รวมถึงธุรกิจในอนาคตที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้สร้างสรรค์ขึ้น เรามุ่งมันที่จะแกไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างคุณค่าที่มีแรงผลักดันจาก "ความอุ่นใจที่ส่งต่อไปถึงอนาคต" และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในชีวิต