นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

บริษัทเซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด บริษัท เซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด และ บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด(ณ ที่นี้เรียกแทนด้วย “Sekisui” หรือ “เรา”) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมงานกับท่าน โดยทางเราได้ให้ความสำคัญสำหรับความไว้วางใจจากท่านและมุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจนั้นอย่างต่อเนื่อง

ท่านอาจจะพอทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Protection Act B.E.) ฉบับปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) (“PDPA”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่มาพร้อมด้วยข้อกำหนดใหม่สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าธุรกิจของบริษัท Sekisui เช่น กลุ่มลูกค้า, suppliers, ผู้รับเหมา, ตัวแทน และที่ปรึกษาใดๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Sekisui มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน โดยประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้ง ก่อน, ระหว่างหรือหลังจากที่ท่านมีความสัมพันธ์กับทางเรา ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต ตามที่มีการอัพเดทเป็นครั้งคราว และประกาศฉบับนี้ยังมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานระหว่างเรากับท่าน

Sekisui อาจได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้กฏหมาย PDPA ซึ่งแตกต่างกันไปเป็นครั้งคราวที่เกี่ยวกับบางบุคคลในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าทางเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร โดยทางเราจัดทำประกาศฉบับนี้ตามกฏหมาย PDPA แต่ประกาศฉบับนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการตามกฏหมาย ซึ่งทางเราสามารถที่จะอัพเดทประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ได้

ข้อกำหนดที่ใช้ในประกาศฉบับนี้

ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดที่ใช้ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตัวได้หมายถึงบุคคลที่สามารถถูกระบุตัวตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยอ้างอิงจาก ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่, ชื่อออนไลน์ หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางกายภาพ, จิตใจ, พันธุกรรม, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม หรือตัวตนทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้นๆ

การดำเนินการ หมายถึงการดำเนินการใดหรือชุดปฏิบัติการ ที่กระทำบนข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม, บันทึก, จัดระเบียบ, จัดโครงสร้าง, จัดเก็บ, ประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลง, ดึงข้อมูล, ให้คำปรึกษา, ใช้งาน, เปิดเผยโดยการส่งผ่าน, เผยแพร่ หรืออื่นๆที่ทำให้ใช้ประโยชน์ได้, จัดเรียงหรือประสานรวม, จำกัด, การลบหรือทำลาย และการประมวลผล โดยการดำเนินการการจะถูกตีความดังที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว(Sensitive Personal Data) หมายถึงข้อมูลที่แสดงถึงเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ลัทธิความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลด้านสุขภาพ, ความพิการ, ข้อมูลสหภาพแรงงาน, ข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลทางชีวภาพ หรือข้อมูลใดที่ส่งผลกระทบต่อท่าน ในฐานะบุคคลธรรมดาคนนึง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง Sekisui เก็บรวบรวม

ขึ้นอยู่กับในแต่ละข้อกำหนด ทาง Sekisui อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านรวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ดังนี้

 • ชื่อของท่าน;
 • รายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์, อีเมลส่วนตัวหรืออีเมลธุรกิจ, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น);
 • ข้อมูลสื่อออนไลน์(SNS) และข้อมูลเครื่องมือสื่อสาร(Facebook ID, LINE ID ฯลฯ);
 • วัน เดือน ปีเกิดของท่าน;
 • เพศสภาพของท่าน;
 • เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของท่าน;
 • สัญชาติของท่าน;
 • ข้อมูลธนาคารของท่าน;
 • รหัสประจำตัวราชการของท่าน;
 • ข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน;
 • ข้อมูลประกันของท่าน;
 • ข้อมูลภาษีของท่าน;
 • ประวัติและคุณสมบัติทางการศึกษาของท่าน;
 • ประวัติการทำงานของท่าน;
 • ตำแหน่งงานของท่าน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและประสิทธิภาพการทำงานของท่าน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมการเดินทางของท่าน;
 • ข้อมูลวีซ่า และพาสปอร์ตของท่าน;
 • ข้อมูลความปลอดภัยในสถานที่ของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการเข้าใช้ และ CCTV หรือภาพจากกล้องวงจรปิด;
 • รูปภาพและภาพถ่ายของท่าน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของท่าน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการแจ้งเบาะแส และข้อมูลด้านกฏหมายอื่นๆของท่าน;
 • บันทึกของไฟล์และข้อมูลอุปกรณ์ (หมายเลข IP, วันและเวลาในการร้องขอ, URL ที่ร้องขอ ฯลฯ);
 • ไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์(Cookies) (ในกรณีที่คุณได้มีการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้); และ
 • ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆของ Sekisui ต่อท่าน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้กับ Sekisui ทาง Sekisui อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากผู้อื่น รวมถึงฐานข้อมูลของบุคคลที่สามในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็น เช่น การต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบการคว่ำบาตร โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดๆที่อาจทำให้ทางเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของเราในนามของท่าน

เหตุผลที่ Sekisui มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานกฏหมายที่ Sekisui ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าการดำเนินการจะเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Sekisui ซึ่งจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันใดของ Sekisui ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างท่านกับ Sekisui ตลอดจน นโยบายหรือภาระผูกพันทางกฏหมายของ(รวมถึงการต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบการคว่ำบาตร);
 • ผลประโยชน์อันชอบธรรมของ Sekisui รวมถึงการตรวจสอบใดที่จำเป็นสำหรับปกป้องสถานะทางการเงินของ Sekisui และ
 • มีบังคับใช้ สำหรับการให้ความยินยอมแก่ Sekisui ในการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางใดทางหนึ่ง

ฐานกฏหมายที่ Sekisui ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ไม่ว่าการดำเนินการจะเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Sekisui ซึ่งจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ :

 • ที่ซึ่งการดำเนินการมีความจำเป็นตามภาระผูกพันทางกฏหมายของ Sekisui
 • ที่ซึ่งการดำเนินการมีความจำเป็นเนื่องจากเหตุผลด้านสาธารณะประโยชน์
 • ที่ซึ่งการดำเนินการมีความจำเป็นสำหรับจัดตั้ง, ดำเนินกิจกรรม หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฏหมาย และ
 • ที่ซึ่งได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านต่อ Sekisui เพื่อใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านในทางใดทางหนึ่ง

Sekisui ไม่ได้ร้องขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจากท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฏหมายแต่อย่างใด แต่ในสถานการณ์ที่จำกัดทาง Sekisui อาจมีการติดต่อกับท่านเพื่อร้องขอความยินยอมในการดำเนินการต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านเป็นลายลักษณ์อักษณ หาก Sekisui ดำเนินการเช่นนั้น จะมีการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่ต้องการใช้และเหตุผลที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน เพื่อให้ท่านพิจารณาว่าจะให้การยินยอมหรือไม่

Sekisui อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านกับ Sekisui ;
 • การติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีโอกาสทางธุรกิจใดๆที่ท่านให้การสนับสนุน ;
 • การตรวจสอบทั้งก่อนหน้า หรือระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Sekisui เช่น ต่อต้านการฟอกเงินหรือการตรวจสอบการคว่ำบาตร ;
 • เพื่อการดำเนินธุรกิจของ Sekisui เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ;
 • การดำเนินการรับชำระเงินใดๆในนามของท่าน รวมถึงภาระผูกพันทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าว ;
 • ให้ข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวกับ Sekisui และบริการของเราแก่ท่านและตัวแทนของท่าน ;
 • ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ของเรา ;
 • กิจกรรมจัดหาบุคคลากร ;
 • การเตรียมการ, ปรับปรุง, พัฒนาและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ; และ
 • วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยข้อมูล cookies

เราจะไม่ดำเนินการใดๆต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น

เราใช้ข้อมูลและข้อมุลที่สร้างจาก cookies เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งช่วยให้เราทราบต้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บ, พฤติกรรมของผู้ใช้งาน หรือระยะเวลาที่คุณเข้าชมเว็บ และเพื่อจัดทำข้อสรุปว่าเนื้อหาใดบนเว็บไซต์นี้ที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ซึ่งทางเราอาจนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ในอนาคต

สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ทางเราได้ใช้บริการการวิเคราะห์โดย Google Analytics ของบริษัท Google LLC ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphithea¬tre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงข้อมูลการใช้งานของเว็บไซต์นี้แก่ ข้อมูลและข้อมูลที่ถูกรวบรวมจาก cookies จะถูกส่งต่อไปยัง Google โดยทาง Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อรวบรวมผลการประเมินการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ Google อาจมีการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางบุคคลที่สาม เมื่อมีการร้องขอทางกฏหมาย หรือที่ซึ่งบุคคลที่สามดำเนินการทางข้อมูลในนามของ Google

นอกเหนือจากนั้น ทางเราได้เปิดใช้งานระบบ IP นิรนาม(IP anonymization) ของ Google Analytics ก่อนที่หมายเลข IP address จะถูกส่งต่อให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา มันจะถูกย่อให้สั้นลงในประเทศไทย โดยวิธีนี้จะทำให้หมายเลข IP address ไม่สามารถถูกสอบกลับได้ มีเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้นที่หมายเลข IP address แบบสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการย่อให้สั้นลงที่นั่น หมายเลข IP address ที่ส่งโดย web browser เป็นส่วนหนึ่งของ Google Analytics โดยจะไม่ถูกรวมกับข้อมูลอื่นๆจาก Google

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics สามารถดูได้จากลิ้งค์ด้านล่าง https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/analytics/.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่ร้องขอ ทาง Sekisui อาจไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามข้อตกลงที่ดำเนินการไว้กับท่าน หรืออาจถูกปิดกั้นไม่ให้ดำเนินการตามภาระผูกพันทางกฏหมายระหว่างเรา (เช่น การดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็น)

Sekisui แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใครบ้าง

Sekisui จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม

สำหรับการให้บริการของทางเรา Sekisui หากมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราจะยึดหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูล(need-to-know-basis) อย่างเคร่งครัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทในเครือ หรือบริษัทแม่ของ Sekisui

ในบางครั้งทาง Sekisui อาจมีการแบ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อผู้ให้บริการและบุคคลที่สามอื่นๆที่เชื่อถือได้ที่เป็นผู้ให้บริการในนามของ Sekisui เพื่อสนับสนุนปฏิสัมพันธ์กับท่าน รวมถึง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี, การเปิดเผยและสืบค้นผู้ขาย, ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษา

Sekisui อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสอดคล้องต่อภาระผูกพันทางกฏหมายที่ได้มีการระบุไว้

บางครั้ง Sekisui อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการฉ้อโกงและเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต ทาง Sekisui อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อที่ปรึกษาทางกฏหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอคำแนะนำและการคุ้มครองสิทธิ์ทางกฏหมาย

สถานที่ซึ่ง Sekisui ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Sekisui อาจเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โปรดจำไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ในแต่ละประเทศที่ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อและจัดเก็บโดยได้รับกฏหมายคุ้มครองและมาตรฐานสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์บางอย่างในประเทศไทย เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทาง Sekisui ดำเนินการคุ้มครองทั้งทางกายภาพ, อิเล็คทรอนิกส์ และขั้นตอนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าทาง Sekisui จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวที่ถูกส่งต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

Sekisui จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ถึงเมื่อไร?

Sekisui จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฏหมายระหว่างเรา, การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงระหว่างเรา หลังจากนั้น Sekisui จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและแจ้งต่อบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบถึงความจำเป็นในการลบข้อมูลดังกล่าว

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิหลายประการภายใต้กฏหมาย PDPA รวมถึงสิทธิต่างๆเหล่านี้ :

 • สิทธิการเข้าถึงสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ทาง Sekisui จัดเก็บไว้ ;
 • แก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาง Sekisui จัดเก็บไว้ ;
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ทาง Sekisui เก็บไว้สำหรับบางกรณี ;
 • จำกัดการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ;
 • คัดค้านการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ;
 • ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาง Sekisui จัดเก็บไว้ให้กับหน่วยงานอื่นในบางกรณี ;
 • เพิกถอนความยินยอมใดที่คุณได้ให้ไว้ ; และ
 • ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวโปรดแจ้งมายัง ที่อยู่อีเมล

dp-sea@sekisui.com.

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายัง ที่อยู่อีเมล

dp-sea@sekisui.com.

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่มเติมหรือลบเนื้อหาบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ภายใต้ดุลยพินิจของเรา นโยบายของเราเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งมีการระบุวันที่ในการแก้ไขครั้งล่าสุดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

Last Updated: June 1, 2022