กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทเซกิซุย เคมิคอลได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ใน 3 ส่วน ได้แก่ "สิ่งแวดล้อม" "คนรุ่นหลัง" และ "ชุมชนท้องถิ่น" อีกทั้ง เรายังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) หรือ กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Contibution Activities)

ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมุมมองของ SDGs เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้พนักงานทุกคนในเครือร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

SDGs คืออะไร

SDGs คือเป้าหมายร่วมกันของสังคมในนานาชาติที่จะร่วมกันบรรลุให้ได้ภายในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เพื่อสร้างโลกที่มีความยั่งยื่น ภายใต้หลักปรัชญาที่ว่า "การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนและหลากหลาย (โดยสหประชาชาติได้รับเป้าหมายนี้ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2015 ประกอบด้วยเป้าประสงค์(Goal) 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) 169 ข้อ

SDGs Activities

กิจกรรมเก็บขยะและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ(ปูและฉลาม)

หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริษัทเซกิซุยเคมิคอลในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อลดขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล ช่วยเพิ่มพันธ์ุสัตว์น้ำ และคงไว้ซึ่งสมดุลของระบบนิเวศ ณ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย